Во домашната прашина се кријат опасни хемикалии

Научниците предупредуваат на високо присуство на TDTBPP во нашите домови, а кој е дел од хемикалиите кои се користат како инсектициди кои се познати отрови.

Луѓето се изложени на овој отров преку вдушување на прашината или преку контакт со кожата. Истражувачите од Универзитетот во Индијана откриле отров во примероците од прашина што се собира во домовите, а допира таму поради загаденоста на воздухот. Станува зобр за трифосфат.

Покрај воздухот, водата и седиментите, овој отров се таложи и во домашната прашина. Многу хемикалии кои се корстат како инсекктициди или хербициди се опасни по здравјето на човекот, а за мал број од нив се знае дека лесно се апсорбираат во воздухот или водата, и дека се појавуваат во нашите домови. Многу информации за нивната употреба се доверливи.

Многу хемикалии остануваат неоткриени се додека научниците на одлучат да ги разбијат молекулите и да видат што се крие во нив. Хемикалиите слични на оваа, се користат при производство на пластика, жици или електронска опрема, поради што фабриките кои произведуваат вакви производи се појдовна точка за откривање за што всушност се работи. Хемикалиите, како што е оваа, се користат за производите да бидат отпорни на оган, но и да бидат поеластични.