Замастен црн дроб – ризик фактор за хоспитализација поради КОВИД-19

Ова истражување покажало дека историјата на замастен црн дроб е поврзана со зголемена веројатност за хоспитализација поради КОВИД-19. Исто така треба да се спомене дека колку подолго некое лице е со дијагноза на замастен црн дроб, толку ризикот од лежење во болница поради КОВИД-19  бил поголем.

Резултатите од истражување спроведено во САД укажуваат дека неалкохолната масна болест на црниот дроб и стеатохепатитот го зголемуваат ризикот од хоспитализација поради КОВИД-19.

Стеатозата на црниот дроб (замастен црн дроб), која вклучува неалкохолен масен црн дроб и неалкохолен стеатохепатит, добро корелира со висцералната дебелина (таложењето на масти околу половината), развиена метаболна болест, како и со хроничниот процес на воспаление. Поради тоа, земајќи предвид дека патофизиологијата на КОВИД-19 е тесно поврзана со воспаление, неалкохолна масна болест на црниот дроб и стеатохепатит, може да претставуваат значајни ризик фактори кој пациените ги изложуваат на поголем ризик од лош исход на болеста, односно инфекцијата.

Ова истражување покажало дека историјата на замастен црн дроб е поврзана со зголемена веројатност за хоспитализација поради КОВИД-19. Исто така треба да се спомене дека колку подолго некое лице е со дијагноза на замастен црн дроб, толку ризикот од лежење во болница поради КОВИД-19  бил поголем.

Неалкохолната масна болест на црниот дроб е многу честа метаболна болест на црниот дроб, која се карактеризира со таложење на масти во црниот дроб, што резултира со развој на замастен црн дроб или стеатоза, додека комбинацијата за замастен црн дроб и воспаление (стеатохепатит) може да прогресира во цироза на црниот дроб или дури и карцином на црниот дроб.