Д-р Гзим Реџепи: Зошто мора да научите стомачно дишење и зошто токму жените “погрешно“ дишат?

За придобивките од правилното дишење, објаснува д-р Гзим Реџепи, интернист пулмолог на Клиниката за белодробни болести Јорадновац во Загреб.

Што значи правилно дишење?

За здравјето е исклучително добро одново да се почне да диши со користење на дијафрагмата. Дијафрагматското дишење, наречено и абдоминално дишење или дишење од стомак, значи целосна размена на воздухот. Вдишениот кислород го заменуваме со излезниот јаглерод диоксид. Со таквото дишење се забавуваат отчукувањата на срцето, а се намалува и стабилизира крвниот притисок. Тоа се нарекува правилно дишење.

Ваквото дишење е особено важно за лицата кои имаат оштетени бели дробови (болни со хронична опструктивна белодробна болест), каде воздухот може да остане заробен во белите дробови што постојано ја притиска дијафрагмата надолу. Така таа слабее и работи помалку ефикасно.

Дијафрагматското дишење помага за зајакнување на дијафрагмата, па на луѓето им е потребен помал напор и енергија за да дишат.

На пациентите со хронични белодробни болести важен им е секој помошен механизам како ви ја поправиле оксигенацијата на крвта и би си ги олесниле симптомите себе си.

При стомачното дишење, дијафрагмата се истегнува надолу, така што долниот дел на градниот кош се проширува, а долниот дел на белите дробови се исполнува со воздух, со оглед дека стомакот при видшувањето се испапчува. Сепак, многу луѓе, особено жените, многу малку го користат стомачното дишење. Добро е да се научи овој начин на дишење, оти само тогаш може со дишењето да се добие полниот ефект: целосна подвижност на ребрата, клучната коска, ‘рбетот и дијафрагмата, а со самото тоа и поголем белодробен капацитет.

При градното дишење, градниот кош се проширува, пред се странично. Повеќето жени дишат така. При ова дишење здиво е краток и брз, и затоа и премногу површински. Најчесто е предизвикан од психички напор или стрес.

Со правилното дишење се постигнуваат сите позитивни ефекти кои се набројани, а со неправилното, белите дробови партиципираат со 30 до 40% од капацитетот, и тогаш сразмерно на тоа, толку и имаме сила.