Ацевски, доктор на фармацевтски науки: Проценка на здравствените технологии – Соработка на фармацевтската индустрија и регулаторните тела

Извештајот за проценка на здравствената технологија е клучен документ во процесот на регистрација на нови лекови и примена на нови технологии. Затоа Европската агенција за лекови (ЕМА) и Европската мрежа за проценка на здравствени технологии (EUnetHTA) постојано работат на хармонизирање и унапредување на регулативата на овие две клучни тела

Агенциите за проценка на здравствени технологии (ХТА) се неизоставен дел од секој здравствен систем во земјите на ЕУ. Извештајот за проценка на здравствената технологија е клучен документ во процесот на регистрација на нови лекови и примена на нови технологии. Затоа Европската агенција за лекови (ЕМА) и Европската мрежа за проценка на здравствени технологии (EUnetHTA) постојано работат на хармонизирање и унапредување на регулативата на овие две клучни тела, а се со цел подобрување на процесот на истражување на нови лекови, како и процесот на достапност до нови лекови и здравствени технологии за пациентите. Бројните клинички податоци генерирани од страна на фармацевтските компании за време на процесот на развој на нов лек се основа за проценка на односот на корист/ризик на лекот, при процесот на ставање на лекот во промет. Овие податоци играат клучна улога за проценката на ефективноста на новите лекови во споредба со веќе постоечките терапии, а како дел од процесот за проценка на новите здравствени технологии и донесување одлуки за цена, како и соодветно користење на новите лекови.

пишува: М-р фарм. Стевче Ацевски, доктор на фармацевтски науки

Преку хармонизација на EMA и EUnetHTA се дојде до консензус како најдобро може да се искористи проценката на карактеристиките на лекот, а со цел да се подготви најдобра препорака за употреба на лековите. EMA и EUnetHTA развиваат систем на заедничка проценка на клучните податоци, а со цел да се зголеми јасноста и транспарентноста на резултатите од процесот на научно истражување на нови лекови и нивно вклучување во финалниот извештај за ефикасноста на лекот (ЕПАР). Со подобрената презентација на податоците и информациите во ЕПАР е предвидено дека овој регулаторен документ ќе биде покорисен во контекст на брзи релативни оцени на ефективноста од страна на органите на ХТА кога ќе ги информираат креаторите на политики и донесувачите на одлуки во врска со здравствената заштита во иднина. EMA и EUnetHTA продолжуваат да истражуваат и други области на соработка или размена на информации, како начин како фармацевтските компании да добијат научни совети или податоци од регулаторите, а со цел формулирање на цената на новите лекови, размена на научни и методолошки податоци, истражување на можностите за размена на регулаторни проценки во поглед на претходни проценки на здравствените технологии, генерирање на податоци во периодот на постлиценцирање и специфичностите на лековите за ретки болести.

Извештајот за проценка на здравствената технологија е клучен документ во процесот на регистрација на нови лекови и примена на нови технологии. Затоа Европската агенција за лекови (ЕМА) и Европската мрежа за проценка на здравствени технологии (EUnetHTA) постојано работат на хармонизирање и унапредување на регулативата на овие две клучни тела, а се со цел подобрување на процесот на истражување на нови лекови, како и процесот на достапност до нови лекови и здравствени технологии за пациентите.

Вредноста на соработката меѓу регулаторите и органите на HTA има реален потенцијал да го намали времето за лекување на пациентите, исто така, има потенцијал да ги намали трошоците за развој на нови молекули, преку влијание врз процесот на формулирање на програмите за развој на нови лекови, така што ќе генерираат податоци релевантни за потребите на фармацевтската индустрија, регулаторните органи и на органите на HTA, со што значително може да се влијае врз процесот на достапност на нови лекови и технологии.