Д-р Елизабета Бабушку: Де­сет при­чи­ни за ма­мо­гра­фи­ја

Возраста влијае на инциденцата за појава на рак на дојка. Според тоа, првиот мамогрфски преглед секоја жена треба да го направи помеѓу 35-та и 40-та година од животот, на секои две години. Прегледот треба да се прави и кај жени кои не чувствуваат никакви симптоми

Пишува: Д-р Елизабета Бабушку
Радиодијагностичар-субспецијалист по мама дијагностика

Ма­мо­гра­фи­ја­та е ренд­ген­ска ме­то­да ко­ја ко­ри­сти ни­ска до­за на Х-зра­ци и е зла­тен стан­дард во ра­но­то откри­ва­ње на ра­кот на дој­ка и дру­ги пато­ло­шки про­ме­ни во неа.

Ова се клуч­ни­те при­чи­ни зо­што же­ните да на­пра­ват ма­мо­гра­фи­ја

 

Не секогаш можете да ја почувствувате грутката во дојката. Мамографот овозможува да се детектира грутка до две години пред да може да се почувствува на допир

Раната дијагноза на ракот на дојка значи и поголема шанса за излекување

Мамографијата е брза процедура која не одзема повеќе од 20 минути

Прегледот е безболен и не предизвикува неудобност

Иако повеќето жени сметаат дека Х-зраците се потенцијални предизвикувачи на рак, современите апарати за мамографија овозможуваат безбеден преглед, без несакани ефекти

Мамографијата е препорачлива дијагностичка процедура за жени со фамилијарна историја на рак на дојка (мајка, баба, сестра, тетка), односно за жени кои се носители на мутиран ген БРЦА1/БРЦА2

Мамографскиот преглед треба да го направат и сите жени кои примале или примаат хормонска терапија во лекување на стерилитет и слични гинеколошки заболувања

Возраста влијае на инциденцата за појава на рак на дојка. Според тоа, првиот мамогрфски преглед секоја жена треба да го направи помеѓу 35-та и 40-та година од животот, на секои две години. Прегледот треба да се прави и кај жени кои не чувствуваат никакви симптоми

Студиите покажале дека мамографот е единствен досегашен метод за рано откривање на рак на дојка кој може да спаси живот

Бидете пример. Доколку правите редовни мамографски прегледи, жените околу вас ќе се охрабрат да го сторат истото.

Од стручните теми со д-р Елизабета Бабушку

прочитајте и:

♦♦♦♦ Водич како да направите самопреглед на дојките

♦♦♦♦ Што да се направи кога ќе се појави секрет од дојките?