Д-р Слободан Антов: Трансрадијалниот пристап кај илијачни интервенции ги намалува крвавењата и компликациите, како и потребата од трансфузија на крв

Употребата на ТРП се препорачува како прв избор на васкуларен пристап за интервенции на илијачната, па дури и на проксимално феморални артерии. Оваа техника е се уште лимитирана поради недостаток на адекватна опрема

Трансрадијалниот пристап кај илијачни интервенции покажува голем број на предности

И покрај малиот број на пациенти со периферно артериско заболување лечени со помош на трансрадијалниот пристап, како и во други публикации, резултатите покажуваат тенденција дека овој пристап дава одлични резултати кај пациенти кои се правилно и добро избрани. Од сите пациенти со ПАЗ кои беа лечени во 2012 г. со ендоваскуларно интервенциски процедури, 46 % од случаите (100 % со илијачна стентоза) беа извршени со примена на трансрадијален пристап. Кај сите пациенти интервенциите беа успешно завршени со ТРП. Не беше употребен контралатерален феморален или ретрограден пристап.

Пишува: Д-р Слободан Антов, интервентен кардиолог

 

Предности

Трансрадијалниот пристап кај илијачни интервенции покажува голем број на предности. Овој пристап би требало да биде благотворен за пациенти кои се подложени на периферни интервенции поради неколку причини:

 

  • Намалени крвавења  и компликации и намалена потреба од трансфузија на крв;
  • Овој е полесен пристап и хемостаза особено кај дебелите пациенти и е неспоредно поедноставен бидејќи радијалната артерија е површна артерија и е полесна за компресија;
  • Овозможува побезбедни резултати, полесно проодување и испишување на пациентот во истиот ден, со што се подобрува комфортот и се намалува стресот кај пациентот со што се зголемува неговата сатисфакција;
  • Овие пациенти често имаат билатерални заболувања што не се ретки, и кросовер техниката потешко се изведува како резултат на тежок тортузоитет;
  • ТРП ја елиминира компресијата на феморалната артерија после процедурата, кое во присуство на оклузивно заболување може да води до исхемија или тромбоза.
ТРП овозможува побезбедни резултати, полесно проодување и испишување на пациентот во истиот ден
Мал број на недостатоци

Има мал број на недостатоци при ТРП. Прво, на операторот треба да му биде познат ТРП. Второ, растојанието од пункцијата до локацијата на лезијата. Трето, е поврзано со недостаток на адекватна опрема  за ТРП  на пазарот.

Се надеваме дека со зголемувањето во инциденцијата на периферните васкуларни заболувања како и со зголемениот број на ТРП интервенции во ова поле, ќе има влијание и ќе се зголеми побарувачката на уреди кои ќе се користат во лекувањето. Транспарентната побарувачка на пазарот, и САД каде што се базирани фирмите за истражување на пазарот, го анализираат пазарот за периферни васкуларни уреди предвидуваат годишно растечка стапка од 7,1 % за период од 2012 до 2018 г. и се очекува раст на овој пазар од 37 % во следните четири години. Можеби за првпат од самиот почеток на ендоваскуларната терапија во 1964 овие подобрувања во материјалите и техниките во изминатите декади овозможија да биде заменета хирургијата на отворено.

Овие минимално инвазивни техники со минимализирана опрема која се користи при интервенциите и подобрени искуства на лекарите во овој пристап покажуваат намалена стапка на смртност за разлика од смртноста кај хирургијата на отворено

Опремата дизајнирана за периферни интервенции на илијачната и феморалната артерија треба да содржи интродусери од најмалку 110-125 см должина, жица од најмалку 300 см и балони и стентови со „shaft“ од најмалку 135-150 см.

ТРП е безбеден и ефикасен

Од досега објавените резултати и наши искуства можеме да заклучиме дека ТРП е безбеден и ефикасен во третманот на комплексни проксимални илијачни лезии со ниска стапка на големи и мали крвавечки и васкуларни компликации доколку се изведуваат од искусен радијaлен оператор. Затоа ја препорачуваме употребата на ТРП како прв избор на васкуларен пристап за интервенции на илијачната, па дури и на проксимално феморални артерии. Оваа техника е се уште лимитирана поради недостаток на адекватна опрема. Овај проблем треба да се надмине во иднина. Напорите за подобра идентификација кај пациентите без симптоми на ПАЗ можат да дозволат порани дијагнози и интервенции. Дури и TASC тип Ц и Д на лезии може да бидат лекувани со ендоваскуларни интервенции со задоволувачки резултати и постигнувања со висока секундарна стапка на проодност. Употребата на стентови резултира со повисока стапка на проодност.

Се надеваме дека зголемената инциденца на периферно васкуларни заболувања како и растечкиот број на периферни интервенции преку ТРП ќе имаат удел врз развој на нови производи. Тоа може да го подобри, поедностави и прошири овој метод и би сакале да видиме подолги уреди за да ја испитаме површната феморална артерија ПФА како и артериите под коленото.