Фацијална експресија – кога чувствата стануваат видливи

Истражувањето на основните емоции како што се бес, среќа, тага, гадење, изненадување, страв, исти се кај луѓето во различните култури, како и кај човекот и некои животни, па може да се сметаат за биолошки наследни.

Фацијална експресија претстаува облик на невербална комуникација каде со помош на едно или повеќе движења или положба на мускулите на лицата, човекот ја изразува внатрешна состојба (чувства, мотиви, потреби, ставови). Со оглед на тоа што е блиско поврзана со емоциите, често се случува кога човекот е нерасположен, тешко може да ја исконтролира.

Истражувањето на основните емоции како што се бес, среќа, тага, гадење, изненадување, страв, исти се кај луѓето во различните култури, како и кај човекот и некои животни, па може да се сметаат за биолошки наследни. Меѓутоа, иако начините на изразување се исти, разликите меѓу културите може да постојат во интензитетот на самите емоции. Додека во некои култури се смета за непристојно да се искажат емоциите, во други тоа не е случај.

Очите откриваат многу за тоа што човекот мисли, или како се чувствува. Трепкањето со очите може да открие колку лицето е нервозно. Контактот со очите е уште еден од важните аспекти на невербалната комуникација. Контактот со очите ја одржува комуникацијата, покажува заинтересираност или вклученост, и воспоставува контакт со другите. Меѓутоа, различните култури различно гледаат на контактот со очите.

Некои култури сметаат дека контактот со очите е знак дека сакаме да се натпреваруваме и заради тоа се смета за непристоен, во други погледот се спушта за да се искаже почит кон некого, а во некои пак спуштањето на погледот може да се толкува и како недостаток на самодоверба.

Фацијалната експресија се користи во знаковниот јазик за да се изразат одредени придавки и прилози.

На крајот, невербалната комуникаија и особено фацијалната експресија имаат многу важна улога во комуникацијата со другите луѓе, па затоа, ако ги запознаете добро, може да станете вистински детектор и на најискрените чувства, желби, статови на другите луѓе.