Со нов пристап до фантастични резултати: Излекувана пациентка со напреден карцином на дојка!

Новиот имунотерапевтски пристап е модифициран облик на адоптивен клеточен трансфер (ACT)

Новиот пристап на имунотерапија, развиен од страна на американски научници од Националниот институт за рак (NCI) довел до комплетна регресија на ракот на дојка кај пациентка која не реагирала на сите други терапии. Пациентката била третирана од страна на тим на научници предводени од д-р Стивен А. Розенберг.

Научниците од Националниот институт за рак (NCI) развиле метод за идентификација на мутациите присутни во карциномот, кој имунолошкиот систем може да го препознае. Имено, овој нов пристап на имунотерапијата зависи од мутации, а не од видот на рак, што значи дека може да се користи за лекување на повеќе видови на карцином.

Новиот имунотерапевтски пристап е модифициран облик на адоптивен клеточен трансфер (ACT). Инаку, адоптивниот пренос на клетки се покажа како ефикасен во лекувањето на меланомот, кој има високо ниво на соматски, или стекнати мутации. Сепак, ACT бил помалку ефикасен кај некои епителни карциноми, кои имаат пониско ниво на мутации, како што се рак на желудник, езофагеален рак, рак на јајници и рак на дојка.

Истражувачите развиле облик на ACT кој користи лимфоцити, кои инфилтрираат тумори (TILs) и специфично целат на мутации на клетките на туморот

Како и кај другите форми на адоптивен клеточен трансфер (ACT), избраните лимфоцити, кои инфилтрираат тумори, биле одгледани во поголем број во лабораторија, а потоа повторно се вратени во телото на пациентката за да се создаде посилен имунолошки одговор против ракот. Се разбира, мора да се спомене дека пациентката во меѓувреме била подложена на третман за деплеција на преостанатите лимфоцити.

Пациентката која учествувала во ова клиничко испитување имала метастатски рак на дојката, кој бил резистентен на неколку хемотерапевтски и хормонски третмани.

Новиот пристап на имунотерапијата зависи од мутации, а не од видот на рак, што значи дека може да се користи за лекување на повеќе видови на карцином

Со секвенционирање на ДНК и РНК биле идентификувани 62 различни мутации во туморските клетки. Потоа се тестирале лимфоцитите кои инфилтрираат тумори (TILs), со цел да се најдат лимфоцити, кои можат да препознаат еден или повеќе мутирани протеини. TILs кои се подоцна одгледани и вратени во телото на пациентката успешно препознале 4 мутирани протеини.

Со цел да се олесни постапката и да се спречи деактивирање на трансферираните Т-клетки, пациентката добивала и имунотерапевтик пембролизумаб.

По примената на горенаведениот третман, ракот на дојката целосно исчезнал кај пациентката и не се вратил повторно повеќе од 22 месеци подоцна

Треба да се нагласи дека научниците имале слични резултати при примената на постапката во истото клиничко истражување кај пациенти со други епителни карциноми, вклучувајќи рак на црниот дроб и рак на дебелото црево, објави National Cancer Institute (NCI).