Пет биомаркери во крвта на болните од КОВИД-19 укажуваат дали нивната состојба ќе се влоши и ќе следи смртен исход

Според мислењето на научниците, овие биомаркери може да им помогнат на лекарите да утврдат колку агресивно треба да ги лекуваат пациентите, дали пациентот треба да се отпушти од болница и како да се надгледуваат пацинетите кои ќе се пуштат на домашно лекување, помеѓу останатите клинички одлуки.

Истражување кое го спровеле американските научници од Универзитетот Џорџ Вашингтон откриле дека пет биомаркери во крвта кои се поврзани со поголеми шанси од клиничко влошување и смрт кај болните од КОВИД-19. Се смета дека резултатите од ова истражување ќе им помогнат на лекарите подобро да ги предвидат исходите од лекувањето за болните со КОВИД-19.

Се покажало дека зголемените нивоа на петте биомаркери – IL-6, D-dimer, CRP, LDH и феритин се поврзани со воспалние и пореметување на крварењето, кои го зголемувале ризикот од прием на пациентот на оддел за интензивна нега, инвазивна вентилациска поддршка и смрт.

На најголем ризик од смртен исход биле изложени болните кои имале вредност на LDH поголемо од 1.200 единици/л, и ниво на Д-димери поголемо од 3 µg/ml.

Според мислењето на научниците, овие биомаркери може да им помогнат на лекарите да утврдат колку агресивно треба да ги лекуваат пациентите, дали пациентот треба да се отпушти од болница и како да се надгледуваат пацинетите кои ќе се пуштат на домашно лекување, помеѓу останатите клинички одлуки.

На најголем ризик од смртен исход биле изложени болните кои имале вредност на LDH поголемо од 1.200 единици/л, и ниво на Д-димери поголемо од 3 µg/ml.

Во моментов лекарите ризикот за влошување на состојбата со болеста КОВИД-19 и смртен исход го проценуваат на основа на возраста на болниот и одредени здравствени состојби, како имунокомпромитираната состојба, прекумерната телесна тежина и болести на срцето.