Покачувањето на крвниот притисок во текот на ноќта го зголемува ризикот од смрт кај пациенти со дијабетес

Крвниот притисок вообичено се намалува или опаѓа во текот на спиењето. Ако крвниот притисок се зголемува во однос на дневното ниво, феноменот се нарекува “обратно спуштање“. Овие абнормални обрасци на крвниот притисок се поврзани со зголемен ризик од кардиоваскуларни комппликации и смрт кај возрасни лица со дијабетес тип 1 или тип 2.

Според резултати од нова студија, зголемувањето на крвниот притисок во текот на ноќта е поврзано со повеќе од два пати поголем ризик од смрт од сите причини кај пациентите со дијабетес. Истражувањето, 21 година следело 284 пациенти со дијабетес тип 2 и 65 пациенти со дијабетес тип 1.

Крвниот притисок вообичено се намалува или опаѓа во текот на спиењето. Ако крвниот притисок се зголемува во однос на дневното ниво, феноменот се нарекува “обратно спуштање“. Овие абнормални обрасци на крвниот притисок се поврзани со зголемен ризик од кардиоваскуларни комппликации и смрт кај возрасни лица со дијабетес тип 1 или тип 2.

Истовремено се покажало и дека ниската варијабилност на отчукувања на срцето е поврзана со полошо здравје кај лицата со затајување на срцето и го зголемува ризикот од коронарни болести кај општата популација. Варијабилноста на отчукувањата на срцето е мерка на варијации во времето помеѓу секое отчукување на срцето.

Исто така, било откриено дека кај една третина од испитаниците кај кои дошло до зголемување на крвниот притисок во текот на ноќта, се развила срцева автономна невропатија. Срцевата автономна невропатија е сериозна компликација на шеќерната болест во која се оштетени нервите што го контролираат срцето и крвните садови. Ова оштетување на нервите влијае на крвниот притисок и регулацијата на отчукувањата на срцето, зголемувајќи го ризикот од смрт и кардиоваскуларни случувања.