ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Каде да се обратите ако не сте задоволни од односот, лековите или услугите во здравствените установи?

Доколку не ви е препишана добра терапија, лекарот не можел да ви закаже преглед кај специјалист во предвидениот рок или вон процедурата ве посоветувал прегледот да го направите во приватна установа, помош може да побарате кај советниците за правата на осигурениците, кои треба да постојат во сите здравствени установи во земјава, согласно законот за заштита на правата на пациентите, но и во рамките на општината каде живеете.

Доколку не ви е препишана добра терапија, лекарот не можел да ви закаже преглед кај специјалист во предвидениот рок или вон процедурата ве посоветувал прегледот да го направите во приватна установа, помош може да побарате кај советниците за правата на осигурениците, кои треба да постојат во сите здравствени установи во земјава, согласно законот за заштита на правата на пациентите. Освен овие советници, согласно законската регулатива, постои и Комисија за унапредување на правата на пациентите во општината каде живеете, односно Град Скопје, каде може да се обратите доколку не сте задоволни од однесувањето на медицинскиот персонал или нешто друго поврзано со услугите во здравствените установи на територијата каде живеете.

Општината, односно градот Скопје се должни според Законот, да определат, на лесно достапно место и јасно да ја означат канцеларијата на комисијата со називот: “Канцеларија на Комисијата за унапредување на правата на пациентите. Членовите на комисијата не смеат да бидат вработени во здравствени установи во кои се укажува здравствена заштита.

Комисијата, за подрачјето на општината за која е формирана, односно градот Скопје, ги врши следниве работи:

 • Унапредување на правата на пациентите и нивната заштита
 • Ја следи и проценува состојбата со заштитата на правата на пациентите
 • Предлага мерки за подобрување на заштитата на правата на пациентите до надлежните органи
 • Соработува со надлежните органи
 • Разгледува поплаки од пациенти и предлага преземање на мерки до надлежни органи
 • Бара стручна експертиза ако оцени дека е тоа неопходно за утврдување на состојбатa
 • Води евиденција за поединечни поплаки на пациентите, како и на мерките преземени за заштита на правата на пациентите
 • Подготвува и поднесува годишен извештај за заштита на правата на пациентите пред советот на општината, односно градот Скопје
 • Издава информации, промотивен и друг материјал со цел за унапредување на правата на пациентите

Членовите на комисијата при вршењето на работите се должни да обезбедат тајност и заштита на податоците, согласно со закон.

Што се однесува до делот на заштита на правата на пациентите во здравствените установи, здравствената установа е должна да дава правни совети и правна помош на пациентите во однос на остварувањето и заштитата на нивните права. За таа цел, Министерството за здравство во здравствена установа во која се сместуваат пациенти назначува советник за заштита на правата на пациентите од редот на вработените во Министерството за здравство, со должност да:

 • Дава правни совети и правна помош на пациентите во однос на остварувањето и заштитата на нивните права
 • Разгледува усни и писмени поплаки од пациенти и дава мислење за нивно решавање до директорот на здравствената установа
 • Посредува во мирното решавање на прашањата меѓу пациентот и здравствениот работник што произлегуваат од усна поплака
 • Води досие за секоја усна или писмена поплака на пациентите, како и на други поведени правни постапки за заштита на права на пациенти на таа здравствена установа кое, по завршување на постапката, станува составен дел од медицинското досие на пациентот
 • Ги информира и обучува здравствените работници во здравствената установа за остварувањето на правата на пациентите во согласност со овој закон

Здравствената установа е должна на видно и лесно достапно место да го истакне текстот на овој закон. Здравствената установа е должна да определи на лесно достапно место и јасно означи “Канцеларија на советникот за заштита на правата на пациентите.

Пациентот има право лично, преку неговиот родител, законскиот застапник, односно старателот на усна поплака до директорот на здравствената установа ако му е повредено правото. Истовремено, пациентот има право и на писмена поплака до директорот на здравствената установа, во рок од 15 дена од денот на повредата на правото или од сознавањето за повреда на правото. Директорот на здравствената установа е должен да ги испита наводите во поплаката и во рок од 15 дена од денот на приемот на поднесокот да го извести пациентот или неговиот законски застапник.

Пациентот, во врска со грижата, лекувањето и рехабилитацијата во здравствената установа има право лично, преку неговиот родител, законскиот застапник, односно старателот да поднесува претставки, предлози и други поднесоци до Министерството за здравство, надлежните органи и други институции. Министерството за здравство е должно во рок од 15 дена да ги испита наводите во претставката и да го извести пациентот или неговиот законски застапник. Претставките и другите поднесоци се упатуваат и добиваат преку здравствената установа.