ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Постапка за сурогат мајчинство

Согласно упатствата, во земјава брачни двојки –  државјани на Македонија, кои имаат проблем со женски или машки стерилитет, односно жената од брачната двојка нема матка и/или има оштетена матка, нема јајници и/или има оштетени јајници, или мажот од брачната двојка истовремено има стерилитет кој не може да биде излекуван може да ја спроведат постапката за сурогат мајчинство

Сурогат мајчинството во Македонија со закон е дозволено веќе четврта година. Оттогаш до денес по овој пат се родени вкупно три бебиња. Постапката за добивање на потомство на овој начин е регулирана со Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување, каде со посебно уптатство е регулиран делот за сурогат мајчинство.

Согласно упатствата, во земјава брачни двојки –  државјани на Македонија, кои имаат проблем со женски или машки стерилитет, односно жената од брачната двојка нема матка и/или има оштетена матка, нема јајници и/или има оштетени јајници, или мажот од брачната двојка истовремено има стерилитет кој не може да биде излекуван може да ја спроведат постапката за сурогат мајчинство. При тоа, брачната двојка дотогаш треба да имала три неуспешни бремености на жената.

Услови што треба да ги исполнуваат хуманите жени кои од алтруистички побуди би родиле дете за друг:

  1. Жени на возраст од најмалку 25 години живот и повозрасни, кои се во добра психофизичка и општа здравствена состојба која и овозможува на жената здрава бременост и раѓање на здраво дете.

2. Жените да бидат мајки на најмалку едно дете и да бидат македонски државјани.

ПРВ ЧЕКОР

Она што прво треба да го направат заинтересираните брачни двојки е да се обратат во Министерството за здравство, со доставување соодветна документација како потврда дека ги исполнуваат горенаведените услови. Министерството за здравство води два регистра, од кои еден за жените кои се потенцијални гестациски носители, а другиот за брачните двојки. Министерството ги внесува податоците во овие регистри, откако ќе утврди дека се исполнети условите.

ВТОР ЧЕКОР

Брачната двојка треба да достави барање во Министерството за здравство за увид во соодветниот регистар заради вршење избор на гестациски носител – изборот на гестацискиот носител го врши самата брачна двојка.

ТРЕТ ЧЕКОР

Да се обратат во Mинистерството за здравство со:

  • Писмено барање за почнување на постапката за биомедицинско потпомогнато оплодување со гестациски носител;
  • Да достават писмена изјава заверена кај нотар;
  • Претходно да бидат стручно советувани за психолошките и правните последици од оваа постапка, од страна на Комисијата за психолошко советување и Комисијата за правно советување.

Министерството за здравство по добивање на писменото барање, ќе утврди дали се исполнети сите услови од овој закон за поведување постапка и писмено ќе ја извести брачната двојка и потенцијалниот гестациски носител.

Доколку се исполнети условите за поведување на постапка на биомедицинско потпомогнато оплодување со гестациски носител, брачната двојка и потенцијалниот гестациски носител склучуваат договор за уредување на меѓусебните права и обврски кои произлегуваат од таа постапка.