ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Задолжителна вакцинација (3)

Министерството за здравство согласно заклучоците на Комитетот за имунизација направи измени во Календарот за имунизација со тоа што ревакцинацијата со DTwP вакцина на 4-годишна возраст ја укина од редовниот Календар за имунизација.

Основна цел на Програмата за задолжителна имунизација на населението во Македонија за 2018 година,  е постигнување на опфат над 95% на национално, регионално и локално ниво со сите вакцини, согласно Календарот за имунизација во 2018. Оваа цел се постигнува преку ажурно спроведување на рутинската, задолжителна континуирана вакцинација, како и дополнителни активности за зголемување на опфатот. Дополнително, како важна цел на Програмата е и постигнување на што поголем опфат кај тешко достапните популации во руралните средини, во ромската популација и кај лицата кои често го менуваат своето место на живеење и престојување (мобилни групи), мигранти, бегалци, преку активности за изнаоѓање на неевидентирани, невакцинирани и некомплетно вакцинирани лица и нивна вакцинација (теренски активности за прочешлување на теренот, повикување, вакцинација од врата на врата и др.).


Имунизацијата против одредени заразни болести се спроведува како:

Задолжителна активна имунизација на лица на одредена возраст,која се спроведува континуирано, во текот на целата година против: акутен вирусен хепатит Б (Hepatitis B), туберкулоза (Tuberculosis), заболувања предизвикани од хемофилусинфлуенца тип Б (Hib), дифтерија (Diphtheria), тетанус (Tetanus), голема кашлица (Pertussis), детска парализа (Poliomyelitisacuta), мали сипаници (Morbilli), заразни заушки (Parotitisepidemica), црвенка (Rubeоla) и инфекции предизвикани од хуман папилома вируси (HPV) за сите лица на одредена возраст согласно Календарот за имунизација.


Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица

Задолжителна активна имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши со давање на:

 • Tри дози комбинирана вакцина против дифтерија, тетанус и голема кашлица ацелуларна или целуларна (DTаP или DTwPвакцина) како поединечна или во состав на поливалентна вакцина како примовакцинација.
 • Eдна доза на DTаP или DTwPвакцина како поединечна или во состав на поливалентна вакцина како I ревакцинација.
 • Две дози комбинирана вакцина против дифтерија и тетанус (DT или dT вакцина – за возрасни (проадултис), како II и III ревакцинација.
 • Eдна доза вакцина против тетанус (ТT) или вакцина против дифтерија и тетанус – проадултис (dT вакцина), како IV ревакцинација.

Министерството за здравство согласно заклучоците на Комитетот за имунизација направи измени во Календарот за имунизација со тоа што ревакцинацијата со DTwP вакцина на 4-годишна возраст ја укина од редовниот Календар за имунизација.


Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши:

 • На сите деца родени од 01.11.2017 до 31.10.2018, на возраст определена со Календарот за имунизација во 2018 година.
 • На сите деца најдоцна до навршени 5 години од животот, кои до таа возраст не биле уредно вакцинирани, а не прележале голема кашлица.
 • Децата со навршени 2 месеци од животот до навршување на 5 години, кај кои ќе се утврди постоење на контраиндикација за примена на целуларна вакцина против дифтерија, тетанус и голема кашица (DTwP вакцина) заради тешка поствакцинална компликација на претходната доза DTwP вакцина, ќе се вакцинираат понатаму со вакцина која не содржи пертусис компонента, односно вакцина против дифтерија и тетанус (DT вакцина) или пак со комбинирана вакцина против дифтерија, тетанус со ацелуларна пертусис компонента (DTaP вакцина), согласно заклучокот и издадената документација од страна на Стручниот тим за утврдување на трајни контраиндикации и поствакцинални компликации при ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести – Скопје (во понатамошниот текст: Стручен тим).
 • Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се спроведува и кај деца од навршени 5 до навршени 14 години од животот, ако дотогаш не биле вакцинирани или ако нема докази дека се вакцинирани против овие болести, со давање на три дози комбинирана вакцина (DT, DTaP или dT вакцина), на растојание утврдено согласно Правилникот.

Ревакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се врши:

 • На сите деца комплетно вакцинирани против дифтерија, тетанус и голема кашлица во 2017 година, на возраст определена со Календарот за имунизација во 2018 година.
 • Првата ревакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се спроведува со давање на една доза на DTaP или DTwP вакцина како пoединечна или во состав на поливалентни вакцини кога ќе помине една година од потполната вакцинација.

Вакцинација против дифтерија и тетанус се врши:

 • На сите деца до навршени 5 години од животот кои не се вакцинирани, а ја прележале големата кашлица.
 • На сите деца од навршени 2 месеци до навршени 5 години од животот, кај кои
 • Стручниот тим ќе утврди постоење на трајна контраиндикација за примена на DTP вакцина (целуларна или ацелуларна) поради посебна контраиндикација за вакцинација против голема кашлица. Вакцинацијата во овој случај се спроведува со давање на комбинирана вакцина против дифтерија и тетанус (DT вакцина), на начин како со DTP вакцина.
 • На сите деца родени од 2004 година наваму, ако не биле уредно вакцинирани против дифтерија и тетанус на растојание утврдено согласно Правилникот.

Ревакцинација против дифтерија и тетанус:

 • На сите деца на 7-годишна возраст, односно во II (второ) одделение на основното училиште, кои претходно се уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус, според Календарот за имунизација.
 • На сите деца на 14-годишна возраст, односно во завршното одделение на основното училиште кои претходно се уредно вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус, според Календарот за имунизација.
 • На сите деца до 14-годишна возраст, вакцинирани против дифтерија и тетанус прв пат во 2017 година, ако од вакцинацијата поминала една година.

Имунизацијата на деца постари од 7-годишна возраст се врши со посебна вакцина против дифтерија и тетанус за возрасни (dT вакцина– proadultis).

Вакцинација против тетанус се врши:

 • На сите лица од навршена 14-годишна возраст до навршена 18-годишна возраст, ако дотогаш не биле вакцинирани против тетанус или ако нема докази за вакцинирање, со давање на три дози вакцина против тетанус – тетанусентоксоид (ТТ вакцина), на растојание утврдено со Правилникот.

Ревакцинација против тетанус се врши:

 • На сите лица на 18-годишна возраст, односно во завршната година на средното образование, ако дотогаш биле уредно вакцинирани и ревакцинирани против тетанус, согласно Календарот за имунизација.
 • На сите лица од 14-годишна возраст до 18-годишна возраст, кои во 2017 година прв пат биле вакцинирани против тетанус, ако од вакцинирањето поминала една година.

                                                                                                              (Продолжува)