Проф. д-р Дејан Докиќ: Кожни тестови при атописки дерматитис (11)

Постои контроверзност меѓу алерголозите и дерматолозите во однос на клиничката релевантност на позитивните тестови.

Prick и интрадермалните кожни тестови со екстракти од различни аероалергени и прехранбени продукти се најупотребуваните и најсензитивни тетсови во процената на атопискиот дерматитис.

Постои контроверзност меѓу алерголозите и дерматолозите во однос на клиничката релевантност на позитивните тестови. 

Пишува: Проф.д-р. Дејан Докиќ, специјалист по алергологија и пулмологија

Некои истражувачи известуваат дека дури 80% од пациентите со атописки дерматитис имаат позитивен специфичен IgE против голем број алергени. Некои научници сметаат дека покачените серумски вредности на IgE е неспецифичен наод и е одраз на генералната атопична состојба. Други пак, сметаат дека наодот на покачени IgE антитела и кожната реактивност се клинички значајни показатели, бидејќи честопати се забележува нивни опаѓање и клиничко подобрување на АД по избегнувањето контакт со одредени алергени.

Детектирањето на алергените коишто предизвикуваат позитивни кожни реакции при prick-тестирањето може да се искористи како клинички водич за менаџирање на болеста и за откривање на причинителите на егзацербациите. Сепак, овие тестови треба да бидат внимателно интерпретирани.

Позитивните кожни тестови на аероалергени или прехранбени продукти немаат секогаш клиничка релевантност и мора да се интерпретираат заедно со анамнезата и фамилијарната историја на болеста.

Кога станува збор за преосетливост на храна, Сампсон докажал во своите студии дека prick-тестовите со прехранбени продукти имаат одлична негативна предиктивна точност од 82-100% и слаба, изразено варијабилна позитивна предиктивна точност од 25-75% во споредба со слепата провокација со храна. Позитивниот prick-тест со храна секогаш треба да се корелира со анамнезата и историјата на болеста и да се потврди соо пробна диета (елиминирање на консумацијата на алергена храна) и провокација со храна.

RAST претставува друг метод за детектирање на IgE антитела против специфични алергени во серумот кај пациентите со алергија. RAST се изведува кај пациенти со голема зафатеност на кожата и со тешка клиничка слика на АД во случаи во кои не е невозможно изведување на prick-тест. 

                                                                                              (Продолжува)