Проф. д-р Емилија Влашки: Испитување на белодробна функција при астма кај деца (7)

Префериран метод е спирометријата, која вклучува испитување на: форсираниот витален капацитет (FVC), форсираниот експираторен волумен во првата секунда (FEV1), односот FCV/FEV1 и форсираниот експираторен проток од 25 до 75% од FCV (FEF25/75).

Испитувањето на белодорбната функција кај децата постари од пет години, озвоможува проценка на тежината на акутната егзацербација, на реверзибилноста и варијабилноста на намалениот проток на воздух во дишните патишта и на потврдувањето на дијагнозата на астма.

Пишува: Проф. д-р Емилија Влашки, специјалист педијатар

Префериран метод е спирометријата, која вклучува испитување на: форсираниот витален капацитет (FVC), форсираниот експираторен волумен во првата секунда (FEV1), односот FCV/FEV1 и форсираниот експираторен проток од 25 до 75% од FCV (FEF25/75). Во прилог на астма говори: 

  • Зголемување на FEV1>12% во однос на иницијалната вредностпо инхалација на брзодејствувачки β2-агонист (негативниост тест не ја исклучува астмата, а можна е негова појава во сличај на вирусна инфекција или јака егзацербација на астма; пропорачано е повторување на тестот со оглед на тоа што кај голем број пацинети не се утврдува реверзабилност при секое мерење), или
  • Намалување на FEV1>12% во однос на иницијалната вредност по 8-минутно физичко оптоварување (кај пациенти нсо моментално нормална белодробна функција и податок за симптоми суспектни за астмата) или намалување на PEF > 15% или
  • Намалување на FEV1≥20% во однос на иницијалната вредност по инхалирање на неспецифичен бронхоконстриктор (хистамин, метахолин). Овој тест се изведува обично само кај адултисо моментално нормална белодробна функција и податок за симптоми суспектни за астма. Бронхопровокациски тест со суспектен алерген се користи во научно-истражувачки цели и не се препорачува во рутинска клиничка пракса.

Во домашни и амбулантски услови можно е одредување на белодробната функција за дијагноза и мониторирање на астмата со користење на мерач на врниот експираторен проток или PEF (peak expiratory flow). Во прилог на астмата говори добиеното:

  • зголемување на PEF≥20% по инхалација на брзодејствувачки β2-агонист, или
  • дневна варијација при двапати дневно мерен PEF во текот на две недели од > 13%. 

Кај децата помали од пет години во селектирани медицински центри, можно е пдредување на белодробната функција со MicroRint, форсирана осцилаторна техника и други техники, меѓутоа резултатите се со ограничено значење за дијагностицирање на астмата и се користат во истражувачки цели.

                                                                                          (Продолжува)