Проф. д-р Емилија Влашки: Причината за порастот на деца со астма допрва се истражува и е предизвик за педијатарот

Концептот за астмата како хронична инфламаторна болест на дишните патишта, доведе до ревизија на третманот на астма последнава деценија. Раното вклучување на терапијата со инхалациско кортикостероиди, кои се префериран медикамент за долготрајна контрола на перзистентна астма кај децата на која било возраст, значајно го подобри нејзиниот третман.

 Пишува: Проф. д-р Емилија Влашки, специјалист педијатарАстмата во детската возраст е голем здравствен проблем со тренд на пораст на преваленцијата последниве децении. Причината за трендот на пораст не е јасна и е тема на истражување. Концептот за астмата како хронична инфламаторна болест на дишните патишта, доведе до ревизија на третманот на астма последнава деценија. Раното вклучување на терапијата со инхалациско кортикостероиди, кои се префериран медикамент за долготрајна контрола на перзистентна астма кај децата на која било возраст, значајно го подобри нејзиниот третман.

Веќе се идентификувани прогностички фактори за развој на астмата, кои им помагаат на здравствените работници во поставувањето на дијагнозата.
Третманот на астмата во детската возраст е динамичен процес кој претставува предизвик за педијатарот со последователно чувство на голема садисфакција, проф. д-р Влашки.

Потребни се понатамошни истражувања за утврдување дали раната примена на инхалациски кортикостероиди би можела да превенира појава на иреверзибилно ремоделирање на дишните патишта за идентификување мерки кои најдобро би овозможиле контрола на астма и за откривање нови терапевтски можности кои радикално би го подобриле третманот на оваа болест.

АКУТНА ЕГЗАЦЕРБАЦИЈА НА АСТМА 

Егзацербација на астма е акутна или субакутна епизода на влошување на контролата на болеста со потреба од лекарски преглед или примена на системска кортикостероидна терапија.

Честа претходница на егзацербацијата на астмата се горнореспираторните симптоми. Како рани симптоми на тешка егзацербација би можеле да се појават тежок wheezing и силно отежнато дишење или влошена кашлица во текот на ноќта или летаргија, или редуцирана толеранција на физички напор, или ограниченост на дневните активности/исхраната или слаб одговор на бронходилататорна терапија.

Тешката егзацербација на астма може да е живото загрозувачка. Пациенти со висок ризик за витално загрижувачка егзацербација се пациенти кои:

  • Имале претходна егзацербација за време на која била неопходна инкубација, или механичка вентилација или имале итна хоспитализација поради астма во последната година
  • Користат или неодамна прекинале да користат орални глукокортикостероиди
  • Во моментот не користат инхалаторни глукокортикостероиди
  • Се зависни од брзодејствувачки β2 – агонисти
  • Имаат историја за психичка болест или користат седативна терапија
  • Слабо соработуваат во однос на препорачаната терапија за астма
  • Имаат нутритивна алергија

Лесната егзацербација на астма може да се третира во домашни услови во случај на претходна едуцираност на семејството за симптомите кои ја карактеризираат и потребните терапевтски чекори.

Умерено тешката егзацербација обично, а тешката егзацербација секогаш наметнува болнички третман. Целта на терапијата е да се повлечат обструкцијата на дишните патишта и хипоксемијата што е можно побрзо и да се планира превенција на иден напад.