СТРУЧНА РАСПРАВА ЗА ЗАКОНОТ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ: Какви промени се предлагаат во законската регулатива за поддршка на неплодноста

По дискусијата беше предложено презентираните заклучоци да бидат доставени до Комисијата за здравство на Собранието, Министерството за здравство, Државната комисија за биомедицински потпомогнато оплодување при Министерството за здравство и до Фондот за здравствено осигурување.

Вчера, во Собранието на Република Северна Македонија се одржа јавна расправа на тема: Кон промени на законската регулатива за поголема поддршка на пациенти кои се соочуваат со неплодност.

Голем број на експерти во оваа област на медицината изнесоа свое мислење, врз основа на професионалното искуство, за тоа какви измени треба да се направат на актуелниот Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување, се со цел на пациентите да им се овозможи олеснета процедура.

Според д-р Татјана Гуржанова, инвитро специјалист, повеќето пациенти кои се соочуваат со проблем за добивање потомство бараат да се зголеми вкупниот бројот на ваучери, независно за прво, второ или трето дете, бидејќи искуството покажува дека најголема потреба има за прво дете.

Спец. гинеколог акушер д-р Елма Абдула-Хасанаговски се осврна на можноста на позитивната листа да влезе гестрогената терапија за поддршка на рана бременост, додека д-р Зоранчо Петановски, ИВФ специјалист и акушер, ја потенцираше потребата да се направи национален регистер (софтвер) за евиденција на инвитро постапки.

Д-р Валентина Сотироска, ембриолог од Државната комисија за биомедицински потпомогнато оплодување во Министерство за здравство, го презентираше предлогот пациентките кои имаат медицинска индикација за криопрезервација на јајни клетки да искористат еден ваучер (или семен материјал).

Д-р Младен Ристовски од Ј.З.У Специјална Болница по Гинекологија и Акушерство „Мајка Тереза” – Чаир, Скопје, ги претстави тековните проблеми при подготовка за ИВФ постапка, прибирање документација и го истакна прашањето за потреба за регистар за дониран материјал.

По дискусијата беше предложено презентираните заклучоци да бидат доставени до Комисијата за здравство на Собранието, Министерството за здравство, Државната комисија за биомедицински потпомогнато оплодување при Министерството за здравство и до Фондот за здравствено осигурување, и тоа:

  • Да се зголеми вкупниот бројот на ваучери на вкупно 6, независно за прво, второ или трето дете, бидејќи искуството покажува дека најголема потреба има за прво дете;
  • Поголемиот дел од терапијата да се стави на позитивната листа;
  • Да се покрене кампања за поголемо информирање на јавноста за можноста за донирање;
  • Да се воведе софтверски регистар за евиденција на инвитро постапки
  • Да се прават редовни гинеколошки прегледи, односно скрининг на младите жени;
  • Да се организираат советувалишта во средните училишта и на факултетите;
  • Да се направи ревидирање на регулативата и адаптирање на модерните текови во био оплодувањето.