Во Охрид се одржува VI Конгрес на микробиолозите на Македонија со меѓународно учество и FEMS – поддржан Симпозиум со наслов „Emerging infections“ (фотогалерија)

Вкупно се прифатени 177 апстракти, 51 за Симпозиумот и 126 за Конгресот. Учествуваат стручњаци со трудови од 17 земји, темите се разновидни, поделени во 5 сесии за Симпозиумот и 10 за Конгресот

ОХРИД Со звуците на „Билјана платно белеше“, вчера и официјално беше отворен VI Конгрес на микробиолозите на Македонија со меѓународно учество и Симпозиумот со наслов „Emerging infections“, поддржан од Европската федерација на микробиолошки здруженија – FEMS.

„ЗММ е формирано пред повеќе од 30 години, во 1986 година и оттогаш станува едно од најактивните Здруженија во рамките на МЛД. Покрај многубројните стручни состаноци, симпозиуми и работилници, за одбележување се досега одржаните пет Конгреси, Симпозиумот поддржан од FEMS во 2002 год., како и Балканскиот конгрес на микробиолозите, оддржан во 2009 година“, истакна на вчерашното свечено отворање на Конгресот проф. д-р Ана Кафтанџиева, претседател на Организациониот одбор.

Конгресот се одржува од 30 мај до 2 јуни во Охрид, во организација на микробиолозите на Македонија, членови на МЛД

„Овие активности на ЗММ овозможуваат постојано следење на најновите достигнувања во областа на медицинската микробиологија, како и новините во применетата и санитарната микробиологија. Од посебен интерес на ЗММ е следењето на антимикробната резистенција, која претставува глобален проблем“, додаде проф. д-р Кафтанџиева.

„Овој конгрес нема да биде најмасовен досега, но според програмата очекувам да биде на највисоко стручно ниво“, истакна проф. д-р Никола Пановски, претседател на Научниот одбор во својата поздравна реч. Вкупно се прифатени 177 апстракти, 51 за Симпозиумот и 126 за Конгресот. Учествуваат стручњаци со трудови од 17 земји, темите се разновидни, поделени во 5 сесии за Симпозиумот и 10 за Конгресот.

Главни теми на Конгресот се медицинска бактериологија, вирусологија, паразитологија, микологија, антимикробни средства и антимикробна резистенција, болнички инфекции и нивна контрола, ветеринарна микробиологија и зоонози, биотехнологија и индустриска микробиологија, лабораториски методи и нови технологии во микробиологијата, имунологија на инфекции и вакцини, микробиологија и безбедност на храна, еколошка микробиологија и наномикробиологија.