XXII Медицински средби на Здружението на лекари Aлбанци во Македонија (фотогалерија)

Од 22 до 29 октомври во хотелот „Дрим“ во Струга се одржаа XXII Медицински средби на Здружението на лекари Албанци во Македонија, со главни теми деменција, циркулаторни болести и други слободни теми од областа на медицината.

Целта на Симпозиумот беше плодна размена на мислења, искуства и визии во врска со опфатените теми од областа на медицината и нејзините дисциплини. Целна публика беа лекарите од сите нивоа на здравствена заштита, како и сите специјалности од медицинските науки кои се занимаваат со дијагностика и лекување на популацијата.

Овој Симпозиум е специфичен со оглед на тоа дека ги интегрира сите лекари кои се занимаваат со медицинска дејност од регионот, а учество во него замаа лекари од земјава, Албанија, Косово, Црна Гора, Србија и Хрватска. Учествуваа 700 лекари и еминенти предавачи од Македонија и странство од сите нивоа на даватели на здравствена дејност, како и од неколку медицински факултети, со 84 научни трудови во пленарни предавања од глобалните теми, презентација на најновите достигнувања во дијагностиката и лекувањето, пленарни сателитски симпозиуми, како и изложбен простор на фармацевтските компании, како и паралелни работилници.