Жените посклони кон развој на анксиозни пореметувања

Во анксиозни пореметувања се вбројуваат, напади на паника и панични пореметувања, фобии, опсесивно-компулсивно пореметување, посттрауматско стресно пореметување, акутен стрес и анксиозно пореметување поради општата здравствена состојба.

Според резултати на ново британско истражување, жените имаат двојно поголема веројатност дека ќе страдаат од некое анксиозно пореметување, во споредба со мажите. Посебна склоност кон анксиозни пореметувања имаат лицата од Северна Америка и Западна Европа каде осум од 100 лица боледуваат од некое анксиозно пореметување, додека во Источна Азија зачестеноста на овие состојби е помала, три на 100 лица.

Анксиозните пореметувања се карактеризираат со прекумерна грижа, страв и избегнување на потенцијално стресни ситуации, како што се групни собирања. Анксиозните пореметувања се лекуваат со когнитивно-бихевиорална терапија и лекови.

Не е познато зошто жените се посклони кон развој на анксиозни пореметувања, но се претпоставува дека за наведената разлика може да биде одговорна разликата меѓу двата пола во хемиските процеси во мозокот.

Исто така, треба да се напомене дека жените се посклони од мажите и во развојот на други ментални пореметувања како депресијата.

Во анксиозни пореметувања се вбројуваат, напади на паникаи панични пореметувања, фобии, опсесивно-компулсивно пореметување, посттрауматско стресно пореметување, акутен стрес и анксиозно пореметување поради општата здравствена состојба.