Главоболки предизвикани од сексуална активност

Според некои студии, ваков тип на главоболки, три пати почесто се јавуваат кај мажите, отколку кај жените, а просечниот период на појавување е околу 35. година од животот.

Главоболките причинети од сексуална активност се ретки примарни главоболки, а точната преваленција не е позната. Според некои студии, три пати почесто се јавуваат кај мажите, отколку кај жените, а просечниот период на појавување е околу 35. година од животот. Патофизиолошкиот механизам на појава на овој вид на главоболка не е познат, со оглед на фактот дека е ретка.

Старата класификација на главоболките од 2013 година разликувала, со оглед на разликата во клиничката слика, преоргазмичка и оргазмичка главоболка.

При тоа, преоргазмичката главоболка се карактеризира со тапа болка во тилот на главата чиј интензитет постепено се зголемува со сексуалната активност. Според некои студии просечно траење на болката е 30 минути. За разлика од тоа, оргазмичката главоболка се карактеризира со изненадна експлозивна главоболка пред или за време на оргазмот. Според новата класификација на главоболките, од март 2018 година, се смета дека се работи за ист тип на главоболка. Кај две третини од пациентите болката е взаемна.

Дијагнозата на главоболката причинета од сексуална активност се поставува на темел на детално земена анамнеза, меѓутоа, дури по направени неврорадиолошки и ликворски анализи. Тоа особено важи за изненадните, експлозивни главоболки со оглед дека кај 4-12% од болните, пукањето на анеуризма и последично крварење се случува за време на половиот однос.

Во дифернцијална дијганоза се зема предвид интракранијално крварење, артериска дисекција, тромбоза на венските синуси, тумори и тоа особено во задната јама на черепот. Некои лекови може да доведат до главоболка предизвикана од сексуална активност, а исто така и некои болести како што се анемија, хронична опструктивна белодробна болест, Кушингова болест и други може да доведат до слични симптоми. Критериумот за поставување дијагноза бара барем две главоболки кои се јавуваат за време на половиот однос или постепен пораст на главоболката или експлозивна, ненадејна главоболка непосредно пред или за време на оргазмот.
Постои соодветна терапија со лекови, која се дава на пациентите со ваков проблем, но според последните студии направени за ваквата главоболка, кај голем број на пациенти (75%), главоболките предивикани од сексуална активност спонтано исчезнуваат по некое време.