Сè повеќе жени на возраст од ≥65 години имаат доцен стадиум на рак на грлото на матката

Според мислењето на експертите, овие резултати ја нагласуваат потребата за подобро разбирање за тоа како сегашната парадигма на скрининг може да биде неуспешна кај жените постари од 65 години.

Резултатите од новото истражување во кое учествувале 12.442 жени на возраст од ≥21 година покажале дека товарот од напреднат рак на грлото на матката е зголемен за жените на возраст од ≥65 години.

Имено, се покажало дека во споредба со помладите жени (<65 години), повеќе жени на возраст од ≥65 години имале болест во доцен стадиум на болеста (71 наспроти 48 проценти). Во споредба со пациентките на возраст <65 години, жените на возраст од ≥65 години имале помало петгодишно релативно преживување во доцната фаза (23,2 до 36,8 проценти наспроти 41,5 до 51,5 проценти).

Според мислењето на експертите, овие резултати ја нагласуваат потребата за подобро разбирање за тоа како сегашната парадигма на скрининг може да биде неуспешна кај жените постари од 65 години.

Извор: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention