Во пораст ризикот од постоперативни инфекции при операција на колк

Истражувањето анализирало податоци од 74.771 пациент на возраст од над 65 години кои по прв пат го оперирале колкот.

Данско истражување кое го анализирало ризикот од постоперативни инфекции во периодот од 2005 до 2016 година, покажало дека зачестеноста на сите болнички инфекции во растојание од 30 дена по оперативниот зафат на колкот, пораснала за 32%, и тоа од 10,8% во 2005/2006 година на  14,3% во 2015/2016 година.

Исто така, треба да се спомене дека ризикот од болничка пневмонија во првите 30 дена од наведениот период за зголемил за 70%.

Истражувањето анализирало податоци од 74.771 пациент на возраст од над 65 години кои по прв пат го оперирале колкот. Следствено на споменатиот пораст на постоперативни инфекции, дошло и до пораст на постоперативната примена на антибиотици за 54%.

Се смета дека идните истражувања би требало подетално да ги истражуваат ризик фактори за појавата на постоперативни инфекции со цел да се намали зачестеноста на инфекциите и можните фатални последици.