За ефектите од микробрановата печка

Постојат многу спротивставени ставови за добрите, односно за лошите ефекти од користењето на микробрановата печка.

Ова се последните истражувања кои ги решаваат дилемите за тоа дали намирниците кои се подготвуваат, подгреваат или одмрзнуваат во микробрановата се радиоактивни, дали нивното консумирање доведува до појава на рак, дали апаратот емитува радијација и други прашања.

Подготвените продукти стануваат радиоактивни

НЕТОЧНО! Микробрановата печка работи на принцип на високофреквентни радиобранови кои се дел од електормагнетниот спектар, како светлината. Тие не се радиоактивни и затоа не можат штетно да ја озрачат храната.

Радијацијата во микробрановата предизвикува рак

НЕТОЧНО! Кога луѓето споменуваат радијација тие мислат на јонизирачко зрачење кое го прават бранови на висока енергија како гама и рентгенски зраци. Во микробрановата печка се користи нејонизирачко зрачење кое не содржи енергија во толкава мера да го оштетува ДНК што значи не може да предизвикаат канцер.

Микробрановата емитува радијација

НЕТОЧНО! Секој апарат се тестира за случај на емисија на радијација пред да се пушти во употреба. Вратата на овој апарат е обезбедна со најмалку два елемента кои ја прекинуваат емисијата на енергија во моментот на нивно отворање. Секоја микробранова печка со која правилно се ракува и која редовно се одржува потполно е  безбедна за човековото здравје.

Mикробрановата ги уништува хранливите материи во продуктите

НЕТОЧНO! Без разлика на кој начин се обработува храната во неа се случуваат истите промени. Поголем број студии покажуваат дека храната од микробранова по хранлива вредност е иста со онаа подготвена на конвенционален начин.

Хемиските материи од пластичните садови навлегуваат во храната

ДЕЛУМНО ТОЧНO! Хемиските соединенија од пластичните садови се испуштаат во храната, само доколку се користат садови кои не се наменски произведени за користење во микробранова. Никогаш не користете пластични чаши во кои се чува на пример јогурт, бидејќи се топат и на пониска температура, а последица на тоа може да биде пренесување на штетни хемиски  материи во храната. Доколку користите проѕирна фолија за покривање на храната водете сметка да не ги допира продуктите.

Загревањето вода во микробранова ја менува нејзината ДНК

НЕТОЧНО! Сите научни истражувања ги отфрлија ваквите тврдења.